แผนธุรกิจ…

Uncategorized 21 September 2010 | 0 Comments

แผนธุรกิจ ” ธุรกิจนําเที่ยวภายในประเทศ “

บริษัทอิมเมจิ้น ทัวร์

แนวคิดทางธุรกิจ
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวนั้นเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างรายได้ และเป็นที่นิยมแก่นักท่องเที่ยวที่สรรหาสถานที่พักผ่อนกายใจ ทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้จากจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในแต่ละปี มีไม่ตํ่ากว่า 7ล้านคน อุตสาหกรรมนี้ทํารายได้ให้กับประเทศถึง 2 แสนล้านบาทต่อปี ธุรกิจนําเที่ยวจึงเป็น
ธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโต และสําหรับผู้ที่สนใจจะทําธุรกิจนําเที่ยว ควรศึกษาข้อมูลดังต่อไปนี้ ไว้ประกอบการตัดสินใจ
    ข้อมูลบริษัท
  ที่อยู่ :รายละเอียด :บริษัท อิมเมจิ้น ทัวร์ (2004) จำกัด 1336 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
บรรทัด :บริษัท อิมเมจิ้น ทัวร์ (2004) จำกัด
รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท : ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
เป็นธุรกิจการนำเที่ยวของประเทศไทยโดยคนไทย และต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเมืองไทย เพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวตามที่ต่างๆทั่วประเทศ นอกจากการท่องเที่ยวแบบทั่วไปแล้ว การท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในปัจจุบัน คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่หันมาท่องเที่ยวประเภทนี้กันมากขึ้น เพราะการท่องเทียวเชิงนิเวศเน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส หรือมีประสบการณ์กับสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยตรง
       วิสัยทัศน์
  การท่องเที่ยวที่เน้นนักท่องเที่ยวให้เที่ยวภายในประเทศ และนำนักท่องเที่ยวจากชาติเข้ามาเที่ยวภายในเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวต่อไป
       พันธกิจ 
การท่องเที่ยวที่เน้นทางธรรมชาติ เน้นการท่องเที่ยวตามที่ต่างๆภายในประเทศ
       เป้าหมายของธุรกิจ
   1. สร้างรายได้ในแก่ประเทศ เพื่อนำมาปรับหมุนทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป
   2. เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวแบบไทยๆภายในประเทศ
   จุดแข็ง (STRENGTH)
   1.หากการท่องเที่ยวภายในประเทศนั้่น ส่วนใหญ่ทางบริษัทจะสามารเก็บข้อมูลตามที่ต่างๆเพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้าต่อไป
   2. การท่องเที่ยวในประเทศสามารถเก็บเม็ดเงินให้หมุนเวียนแก่ประเทศได้เป็นจำนวนมาก
   3. เป็นธุรกิจที่ดี สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ
   จุดอ่อน (WEAK)
   1.มีธุรกิจนำเที่ยวมากมาย มีคู่แข่งหลายบริษัท
   2. การท่องเที่ยวที่ส่วนเสริมประเทศนั้น ก็มีหลายประเทศที่ตอนนี้หันมาสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศของตน จึงมีคู่แข่งระหว่างประเทศมากขึ้นด้วย
    โอกาส (OPPORTUNITY)
    ส่วนโอกาสที่จะเปิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆภายในประเทศให้เป็นที่รู้จักมีมากขึ้น หากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว จากนั้นทั้งทางบรัษัทก็สามารถขยายโอกาสทางการท่องได้มากขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจของของประเทศไปด้วย
    อุปสรรค (THREAT)
 ส่วนอุปสรรคนั้นเห็นได้ว่ามีคู่แข่งทางด้านการเปิดบริษัทเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้น การส่งเสริมทางธุรกิจก็ต้องแข่งขันกันเองภายในประเทศ ถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ที่จะทำให้การท่องเที่ยวมีค่าลดลง ถ้าหากมีการแข่งกันมากขึ้นตลอด
    การจัดการ
 รับจัดท่องเที่ยว ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ , จัดแพ็คเก็จทัวร์ , ตั๋วเครื่องบิน , รถเช่า จัดทัวร์หมู่คณะ สัมมนา กิจกรรม เป็นการจัดการของระบบบริษัทของทีมงานและผู้มีประสบการณ์
    แผนการตลาด
 เพื่อการส่งเสริมทางธุรกิจการทัวร์ โดยการวางแผน   แผนการตลาด
    เพื่อการส่งเสริมทางธุรกิจการทัวร์ โดยการวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ให้เห็นถึงคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยการรงณรงค์ ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และต่างๆ  โดยหยึดแนวทางการวางแผนการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   การท่องเที่ยวที่เน้นช่วงลดราคา หรือช่วงโปรโมทจะให้มีการนำทัวร์ในราคาที่สามารถจ่ายได้ และประหยัด สำหรับคู่รัก หรือจะไปแบบครอบครัวก็ตาม
      การส่งเสริมการตลาด 
   เน้นการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่หลากหลายที่คนในเมืองสามารถไปพักผ่อนและคลาย ท่องเที่ยวตามฤดูกาล เช่นถ้าอยู่ในช่วงสิงหาคม กันยายน เป้นช่วงที่น้ำเยอะ ก็พาท่องเที่ยวน้ำตกที่มีอยู่หล่ยที่ตามจังหวัดต่างๆในประเทศไทย และการเน้นช่วยเหลือทางด้านลดราคาของทัวร์นั้นๆด้วย
  

Leave a Reply